demens.nu

Opdracht

De vrijzinnige levenshouding

 

Bevat een veelheid aan stellingen en overtuigingen. Het is een ingesteldheid die stoelt op enkele gemeenschappelijke principes. Deze principes worden door elk individu op een unieke manier ingevuld en beleefd. In de praktijk betekent dit dat vrijzinnigen vaak verscheidene meningen hebben over actuele en morele problemen. Deze stimuleert dialoog en wederzijdse aanvulling waardoor “vrijzinnigheid” steeds een boeiende en dynamische levenshouding blijft. De veelheid aan opvattingen en visies weerspiegelt de complexiteit van de mens en van zijn denken. De confrontatie van verschillende ideeën en visies leidt tot nieuw inzicht. Dit is de dynamiek van het denken en het leven.

Vrijzinnigen huldigen het principe van het vrij onderzoek. Zij verwerpen dogma’s en gezagsargumenten bij de opbouw van hun overtuigingen en erkennen geen ander moreel gezag dan de mens zelf. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn daden, gevoelens en denken. Het uiteindelijke streefdoel van de vrijzinnige gemeenschap is de scheiding van kerk en staat, anders gezegd de laïcisering van de maatschappij. De vrijzinnige streeft naar een vredevol samenleven met wederzijds respect en sociaal engagement.

 

Word lid

 

Word lid van de Vriendenkring VC “De Bredense Fakkel” voor de prijs van €13. U ontvangt dan ons driemaandelijks tijdschrift waardoor we de stem van de vrijzinnigen krachtdadiger kunnen laten klinken. U wordt hiermee ook op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten die in het V.C. “De Fakkel” plaatsgrijpen.

Bij veel van onze betalende activiteiten worden de toegangskaarten voor leden meestal aan de helft van de prijs aangeboden.

 

Online uw lidmaatschap aanvragen

 

Het V.C. “De Fakkel” is ter beschikking voor plechtigheden, vieringen en andere initiatieven, van zij die lid willen worden en zich in regel stellen met het lidgeld. Het Vrijzinnig Centrum De Fakkel kan instaan voor:

  • vrijzinnige plechtigheden: geboorte, huwelijk, samenlevingscon tract en sterfgeval hernieuwing van geloften, verloving, ... lentefeest (6-jarigen), feest vrijzinnige jeugd (12-jarigen), verjaardag, herdenking,...
  • vergaderingen, cursussen, voordrachten, vormingsavonden en -namiddagen,
  • individuele en groepsgesprekken rond persoonlijke en maatschappelijke problemen
  • gezellig samenzijn, optredens

Het vrijzinnig ontmoetingscentrum is open:

  • tijdens de kantooruren
  • op afspraak